Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Dia 31 de decem­bre, últim dia de l’any, tin­drà lloc el SAN SIL­VESTRE TRAIL SUMACÀRCER.

L’eixida es a les 15.30h des de la Plaça Major.
Esperem que tots els par­tic­i­pants dis­fruten una veg­ada més de la visita al nos­tre poble. i molts ànims als corre­dors i corre­dores de Sumacàrcer.

RECOR­REGUT DINS EL CASC URBÀ:
Plaça Major-​Comtes d’Orgaz-Severo Ochoa-​Plaça País Valencià-​Rei en Jaume — Esgo­letja– … — Av. Oest-​Comtes d’Orgaz-Plaça Major.

Sn Silvestre 2016 · Sumacàrcer

Més infor­ma­ció a http://​www​.cronorun​ner​.com/​c​r​s​_​i​n​f​o​E​v​e​n​t​o​.​p​h​p​?​c​o​m​p​=​423​&​a​m​p​;​e​d​i​c​=​516

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Un any més arriba una de les activ­i­tats més esper­ades d’AECUS, «LA RUTA DE LA TAPA». Enguany serà el cap de set­mana del 3 i 4 de desem­bre (alguns tin­dran sort de tin­dre pont el 5 i 6) i serà el diss­abte, de 1130 a 15h i a poqueta nit també, així com el diu­menge de 1130 a 15h. Recordeu que si com­ple­teu tota la ruta (5 bars), par­tic­i­pareu en el con­curs de 80 euros, que tin­dreu que gas­tar al bar guanyador de la ruta 2016. Defensem els nego­cis locals, ja que d’eixa man­era estem defen­sant Sumacàrcer. Grà­cies per la vos­tra participació.

ruta tapa 2016

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

VI concurs d'arròs al forn · AECUS

El diss­abte 8 d’octubre va tin­dre lloc a la Plaça Major el VI con­curs d’arròs al for que organ­itza AECUS. Aci tenim a les guanyadores. Fer men­ció també al trio Ibiza que va amenitzar la nit amb unes bones veus, amb ale­gria i amb un bon reper­tori. Enhorabona a AECUS per seguir tre­bal­lant tant per la cul­tura del poble amb la col·laboració de la regi­do­ria de cul­tura del Ajun­ta­ment de Sumacàrcer.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Página 4 de 26

Cal­en­dario Eventos

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera
 • Un río con madera de ganchero
  Los «maeros» de Antella conducen 5 toneladas de troncos de pino desde el azud de Carcaixent y hasta la presa antellense - El acto rememora la importancia que tuvo el transporte fluvial hace cientos de años

 • Abre en Alzira el primer tanatorio y crematorio para mascotas
  Una joven empresaria realiza ceremonias de despedida para animales y devuelve las cenizas en urnas a sus dueños ? Ofrece un servicio similar al que se da con las personas fallecidas

 • El alcalde de Carcaixent encabezará de nuevo la candidatura de Compromís
  ? Tratará de repetir victoria y será su última legislatura tras «muchos años» en el ayuntamiento
 • España no es una bandera
  Hay personas dispuestas a matar por una bandera, mientras otras tantas la ven como una tela insulsa incapaz de representar la diversidad de la sociedad actual. Se ha podido observar estos días pasados en Almussafes, donde un vecino...
 • cAL DIR NO
  la darrera assemblea del Consorci Ribera-Valldigna va debatre sobre la construcció d'un nou abocador a la Ribera, quelcom urgent perquè generem massa residus sòlids urbans (RSU) i reciclem poc i mal, de forma que els abocadors...

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Ir arriba