Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

Un any més arriba una de les activ­i­tats més esper­ades d’AECUS, «LA RUTA DE LA TAPA». Enguany serà el cap de set­mana del 3 i 4 de desem­bre (alguns tin­dran sort de tin­dre pont el 5 i 6) i serà el diss­abte, de 1130 a 15h i a poqueta nit també, així com el diu­menge de 1130 a 15h. Recordeu que si com­ple­teu tota la ruta (5 bars), par­tic­i­pareu en el con­curs de 80 euros, que tin­dreu que gas­tar al bar guanyador de la ruta 2016. Defensem els nego­cis locals, ja que d’eixa man­era estem defen­sant Sumacàrcer. Grà­cies per la vos­tra participació.

ruta tapa 2016

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

VI concurs d'arròs al forn · AECUS

El diss­abte 8 d’octubre va tin­dre lloc a la Plaça Major el VI con­curs d’arròs al for que organ­itza AECUS. Aci tenim a les guanyadores. Fer men­ció també al trio Ibiza que va amenitzar la nit amb unes bones veus, amb ale­gria i amb un bon reper­tori. Enhorabona a AECUS per seguir tre­bal­lant tant per la cul­tura del poble amb la col·laboració de la regi­do­ria de cul­tura del Ajun­ta­ment de Sumacàrcer.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

9 doctubre

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

VI concurs arroç forn · AECUS

Per 6é any con­se­cu­tiu, AECUS organ­itza el CON­CURS D’ARRÒS AL FORN (tan típic al nos­tre poble), el diss­abte, dia 8 d’octubre. Ara que ja fa unes set­manes des de que han aca­bat les festes, ja estem en ganes d’algun altre «jaleo» (que tant ens agrada en Sumacàrcer). Per tant, vos ani­mem a que s’apunteu, diguent-​li-​ho a qual­sevol mem­bre d’aecus, fins el diven­dres. Per 3 euros, teniu, pic­a­deta, una beguda i l’actuació del GRUP IBIZA a la Plaça Major. Tornem a ficar-​nos les piles i moguem de nou !!!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Página 4 de 26

Cal­en­dario Eventos

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Ir arriba