Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

Festival de Cors

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Nits al palau 2016 · AECUS

Una veg­ada arriba l’estiu, AECUS, amb la col·laboració de la Regi­do­ria de Cul­tura de l’Ajuntament, vos pre­sen­tem el que serà el cicle de NITS AL PALAU 2016. Un cicle, on durant 3 diss­abtes de juliol, podrem gaudir de la música i en defin­i­tiva de la cul­tura. El primer d’ells serà el 2 de juliol, on escoltarem les veus de MAR BETORET I NAI CUENCA, inter­pre­tant cançó melòdica i cançó espany­ola i tancarà la nit, MANU RODRIGUEZ, guanyador del con­curs, UN BESO Y UNA FLOR de Castella la Manxa i pro­tag­o­nista del musi­cal de NINO BRAVO. El segon dia serà el 9 de juliol, on gaudi­rem de RAFAEL VAR­GAS, que dins del cicle «JAZZ A LA FRESCA» ens inter­pre­tarà música fla­menca i jazz. I com a tan­ca­ment del cicle, el dia 16 de juliol, rebrem la visita del pianista PABLO MAR­TINEZ, que després de l’èxit acon­se­guit en l’edició passà, enguany era precís repe­tir.
Recordeu que, cadas­cun dels tres diss­abtes, hi haurà SOPAR A LA FRESCA, a la Plaça Major (a les 22h), AECUS, com sem­pre, mon­tarà una barra per a ven­dre beguda i picaeta. Les actua­cions començaran a les 2330h. Esperem que dis­fru­teu del cicle i que acudiu, ja que la mil­lor man­era de voler la cul­tura és recoltzant-​la. VOS ESPEREM !!!!!!!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

El matí del dia 19 de juny a Sumacàrcer tenia cita amb el III Tri­at­lo de Sumacàrcer, orga­ni­tzat per Tri­fit­ness 31, Ajun­tament de Sumacàrcer, Car­reras pop­u­lares i tri­atlo comu­ni­tat valen­ciana. Gran expectació i par­tic­i­pación amb una orga­ni­zación impeca­ble i un clima prop­i­ci per a esta dura prova.

III Triatlon Sumacàrcer

(Imá­gen Fotomàs )

El resul­tat de la prova ha sigut el següent:

clasificacion masculina III triatlon

clasificacion femenina III triatlon

(Imá­genes de tri​at​loncv​.org)
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

L’incendi que es va declarar en la vesprada del dime­cres 16 de juny a la local­i­tat de Bol­bait, ens ha deixat un paisatge des­o­lador. Després d’haver sigut esta­bil­itzat (segons el Cen­tre de Con­trol sit­uat a la població de Anna) a les 13:00 h. apróx­i­mada­ment, dos hores després el vent va can­viar i va començar a cre­mar la muntanya, en direc­ció a Sumacàrcer.

ZONA QUEMADA WEB GEn total han sigut 1.535 hec­tàrees cre­mades. En roig el ter­reny cre­mat el primer dia, en grog l’avanç del foc el segon dia.
· Punxa en l’imatge per agrandar la ·

Amb la caiguda de la inten­si­tat de la llum del dia, els mit­jans aeris es van haver de reti­rar, que­daven diverses brigades, bombers, la UME i vol­un­taris per a detindre l’avanç del foc. La nit va resul­tar molt llarga, les flames avançaven i des de la població es veia una gran resplen­dor rogenca.

El Cen­tre de Con­trol es va desplaçar a la con­tor­nada del mag­a­tzem de Dion­i­sio. Amb les primeres llums i amb el suport sol·licitat en la vesprada nit del dijous, van començar les labors con­tra l’incendi per via aèria, acon­seguint estabilitzar-​ho i final­ment controlar-​ho.

Han sigut diverses veg­ades les que hem estat exposats al temut foc; l’incendi provo­cat que es va ini­ciar en la font de la teula i que va arrasar en 1977 els nos­tres espais nat­u­rals més preats, els incendis que diverses veg­ades van cre­mar les muntanyes d’Antella que con­fron­ten amb el nos­tre poble, l’incendi de Cortés que va poder ser fre­nada en el mateix bar­ranc del morteral.

Cal tin­dre molt aten­ció amb les cremes en èpo­ques de calor, seques i amb vent. Si ho fem, tenim molt guanyat per a pro­te­gir i cuidar el nos­tre entorn.

I per a final­itzar, donar les grà­cies més sin­ceres a tots els que vol­un­tàri­a­ment o per motius del seu tre­ball, exposen con­tínu­a­ment les seues vides per a garantir-​nos ben­es­tar, segure­tat i ecologia.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Página 6 de 26

Cal­en­dario Eventos

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Ir arriba