Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

El matí del dia 19 de juny a Sumacàrcer tenia cita amb el III Tri­at­lo de Sumacàrcer, orga­ni­tzat per Tri­fit­ness 31, Ajun­tament de Sumacàrcer, Car­reras pop­u­lares i tri­atlo comu­ni­tat valen­ciana. Gran expectació i par­tic­i­pación amb una orga­ni­zación impeca­ble i un clima prop­i­ci per a esta dura prova.

III Triatlon Sumacàrcer

(Imá­gen Fotomàs )

El resul­tat de la prova ha sigut el següent:

clasificacion masculina III triatlon

clasificacion femenina III triatlon

(Imá­genes de tri​at​loncv​.org)
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

L’incendi que es va declarar en la vesprada del dime­cres 16 de juny a la local­i­tat de Bol­bait, ens ha deixat un paisatge des­o­lador. Després d’haver sigut esta­bil­itzat (segons el Cen­tre de Con­trol sit­uat a la població de Anna) a les 13:00 h. apróx­i­mada­ment, dos hores després el vent va can­viar i va començar a cre­mar la muntanya, en direc­ció a Sumacàrcer.

ZONA QUEMADA WEB GEn total han sigut 1.535 hec­tàrees cre­mades. En roig el ter­reny cre­mat el primer dia, en grog l’avanç del foc el segon dia.
· Punxa en l’imatge per agrandar la ·

Amb la caiguda de la inten­si­tat de la llum del dia, els mit­jans aeris es van haver de reti­rar, que­daven diverses brigades, bombers, la UME i vol­un­taris per a detindre l’avanç del foc. La nit va resul­tar molt llarga, les flames avançaven i des de la població es veia una gran resplen­dor rogenca.

El Cen­tre de Con­trol es va desplaçar a la con­tor­nada del mag­a­tzem de Dion­i­sio. Amb les primeres llums i amb el suport sol·licitat en la vesprada nit del dijous, van començar les labors con­tra l’incendi per via aèria, acon­seguint estabilitzar-​ho i final­ment controlar-​ho.

Han sigut diverses veg­ades les que hem estat exposats al temut foc; l’incendi provo­cat que es va ini­ciar en la font de la teula i que va arrasar en 1977 els nos­tres espais nat­u­rals més preats, els incendis que diverses veg­ades van cre­mar les muntanyes d’Antella que con­fron­ten amb el nos­tre poble, l’incendi de Cortés que va poder ser fre­nada en el mateix bar­ranc del morteral.

Cal tin­dre molt aten­ció amb les cremes en èpo­ques de calor, seques i amb vent. Si ho fem, tenim molt guanyat per a pro­te­gir i cuidar el nos­tre entorn.

I per a final­itzar, donar les grà­cies més sin­ceres a tots els que vol­un­tàri­a­ment o per motius del seu tre­ball, exposen con­tínu­a­ment les seues vides per a garantir-​nos ben­es­tar, segure­tat i ecologia.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

premis palmera.guardonats

El diss­abte 11 de juny, en la plaça de l’ajuntament, amb una ambi­entació a l’altura del que esta acte mereix, es va cel­e­brar l’entrega de premis del la I Gala Premis Palmera, instau­rada per l’Excm. Ajun­ta­ment, amb la final­i­tat de pre­miar per­son­at­ges o asso­cia­cions que han desta­cat en alguna de les facetes pre­mi­ades, por­tant el nom de Sumacàrcer allí on tenen la seua activitat.

Leer más: Entrega de Premis I Edi­ció Premis Palmera

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

premis palmera

L’Ajuntament de Sumacàrcer ha pos­sat en marxa uns premis anom­e­nats «Premis Palmera». Ací vos deixem l’informació pub­li­cada al respecte en el Face­book de l’Ajuntament.

«L’Ajuntament de Sumacàrcer, fent-​nos ressò de les pro­postes d’algunes asso­cia­cions, ha posat en marxa un nou esde­veni­ment a Sumacàrcer. Es tracta de la primera edi­ció d’uns premis, que hem decidit anom­e­nar Premis Palmera, evo­cant d’eixa man­era a la desa­pareguda palmera, sím­bol d’unió que for­mava part d’eixa imatge tan rep­re­sen­ta­tiva del nos­tre poble.

Els Premis Palmera, per tant, no són més que un reconeix­e­ment que el poble vol fer a eixes per­sones que amb el seu tre­ball i ded­i­cació han desta­cat en deter­mi­nats àmbits de la cul­tura, l’esport o qual­sevol altra ves­sant, por­tant el nom de Sumacàrcer per tot arreu.

Esta primera edi­ció, sense dubte, va a ser la més com­pli­cada de real­itzar, perquè són molts els que, fent memòria, es mereixen un reconeix­e­ment públic. No obstant, esperem poder cel­e­brar moltís­simes més edi­cions d’aquest premi i poc a poc donar les grà­cies a tots els que d’una man­era o altra són mereixe­dors de rebre’l.

Per a enguany, l’Ajuntament de Sumacàrcer ha decidit pre­miar a 5 per­sones o col·lectius en les cat­e­gories de cul­tura, edu­cació i esports que en els prop­ers dies us anirem comunicant.»

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Página 7 de 26

Cal­en­dario Eventos

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera
 • Un río con madera de ganchero
  Los «maeros» de Antella conducen 5 toneladas de troncos de pino desde el azud de Carcaixent y hasta la presa antellense - El acto rememora la importancia que tuvo el transporte fluvial hace cientos de años

 • Abre en Alzira el primer tanatorio y crematorio para mascotas
  Una joven empresaria realiza ceremonias de despedida para animales y devuelve las cenizas en urnas a sus dueños ? Ofrece un servicio similar al que se da con las personas fallecidas

 • El alcalde de Carcaixent encabezará de nuevo la candidatura de Compromís
  ? Tratará de repetir victoria y será su última legislatura tras «muchos años» en el ayuntamiento
 • España no es una bandera
  Hay personas dispuestas a matar por una bandera, mientras otras tantas la ven como una tela insulsa incapaz de representar la diversidad de la sociedad actual. Se ha podido observar estos días pasados en Almussafes, donde un vecino...
 • cAL DIR NO
  la darrera assemblea del Consorci Ribera-Valldigna va debatre sobre la construcció d'un nou abocador a la Ribera, quelcom urgent perquè generem massa residus sòlids urbans (RSU) i reciclem poc i mal, de forma que els abocadors...

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Ir arriba