Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

premis palmera.guardonats

El diss­abte 11 de juny, en la plaça de l’ajuntament, amb una ambi­entació a l’altura del que esta acte mereix, es va cel­e­brar l’entrega de premis del la I Gala Premis Palmera, instau­rada per l’Excm. Ajun­ta­ment, amb la final­i­tat de pre­miar per­son­at­ges o asso­cia­cions que han desta­cat en alguna de les facetes pre­mi­ades, por­tant el nom de Sumacàrcer allí on tenen la seua activitat.

Leer más: Entrega de Premis I Edi­ció Premis Palmera

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

premis palmera

L’Ajuntament de Sumacàrcer ha pos­sat en marxa uns premis anom­e­nats «Premis Palmera». Ací vos deixem l’informació pub­li­cada al respecte en el Face­book de l’Ajuntament.

«L’Ajuntament de Sumacàrcer, fent-​nos ressò de les pro­postes d’algunes asso­cia­cions, ha posat en marxa un nou esde­veni­ment a Sumacàrcer. Es tracta de la primera edi­ció d’uns premis, que hem decidit anom­e­nar Premis Palmera, evo­cant d’eixa man­era a la desa­pareguda palmera, sím­bol d’unió que for­mava part d’eixa imatge tan rep­re­sen­ta­tiva del nos­tre poble.

Els Premis Palmera, per tant, no són més que un reconeix­e­ment que el poble vol fer a eixes per­sones que amb el seu tre­ball i ded­i­cació han desta­cat en deter­mi­nats àmbits de la cul­tura, l’esport o qual­sevol altra ves­sant, por­tant el nom de Sumacàrcer per tot arreu.

Esta primera edi­ció, sense dubte, va a ser la més com­pli­cada de real­itzar, perquè són molts els que, fent memòria, es mereixen un reconeix­e­ment públic. No obstant, esperem poder cel­e­brar moltís­simes més edi­cions d’aquest premi i poc a poc donar les grà­cies a tots els que d’una man­era o altra són mereixe­dors de rebre’l.

Per a enguany, l’Ajuntament de Sumacàrcer ha decidit pre­miar a 5 per­sones o col·lectius en les cat­e­gories de cul­tura, edu­cació i esports que en els prop­ers dies us anirem comunicant.»

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Monument de la Juventud 2016

Si la set­mana pas­sada va estar pre­si­dida per la pre­sentació de les clavarieses i l’exposició del ninot per a votar a l’indultat, esta set­mana cul­mina la festa que tots els anys cele­bren la Filles de Maria i el mon­u­ment de la Joven­tut. A les 20:00 tidrà lloc , des de la plaça Major un pas­sacar­rer acom­pa­ny­ats per la Unió Mis­i­cal El Xúquer de Sumacàrcer, per la banda de música del mon­u­ment i per la colla de dolçain­ers de Sumacàrcer. A con­tin­uació Ofrena de flors a la Mare de Deu.

A les 00:30, organ­itzat per les Filles de María i patroci­nada per l’Ajuntament i les Filles de María, Revetla a la Plaça Major amb l’actuació de l’orquestra «LA PATO».

Ja per al diu­menge a les 12:30 Missa Solemne en honor a la Mare de Déu, a les 20:30 solemne processó amb la imatge de la Purís­sima i a con­tin­uació focs d’artifici i cremà del monument.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

I Trail de Sumacàrcer

El diu­menge 22 de maig es va real­itzar l’I Trail de Sumacàrcer, organ­itzat per Tri­fit­ness 31, Ajun­ta­ment de Sumacàrcer i CTRC (Cir­cuit de Trail la Rib­era i la Canal de Navarrés).

Amb una mag­ní­fica organ­ització i una gran par­tic­i­pació, la prova va començar a les 09:30 hores. L’eixida va ser simultà­nia per a les tres proves, els 21 Km. de Trail, els 12 Km de Trail i la Cam­i­nata de 12 Km, cada una de les proves pel cir­cuit marcat.

Gran esforç el dels par­tic­i­pants, per la duresa del cir­cuit i per la tem­per­atura que pujava grau a grau con­forme avançava el matí. El resul­tat final de les proves va ser el següent:

21 KM TRAIL

 • Primer clas­si­fi­cat: Igna­cio Lorenzo Jimenez del club «Green Power Sports Team», cat­e­go­ria Sénior-​M, amb un temps de 01:39:59.
 • Segon clas­si­fi­cat: Ricardo Mar­tinez Sam­pere del club «Tri­fit­ness 31″, cat­e­go­ria Veterano-​M, amb un temps de 01:41:20.
 • Ter­cer clas­si­fi­cat: Rafael Mur­cia Mar­tinez del club «Tri­fit­ness 31″, cat­e­go­ria Veterano-​M, amb un temps de 01:41:25.

Clas­si­fi­cació femenina:

 • Primera clas­si­fi­cada: Maria Bel­tran Toledo del club «S.m. S.d. La Lle­bre De Simat», cat­e­go­ria Sénior-​F, amb un temps de 02:08:52.
 • Seg­ona clas­si­fi­cada: Maite Gal­bis Clemente, Inde­pen­dent, cat­e­go­ria Sénior-​F, amb un temps de 02:23:14.
 • Ter­cera clas­si­fi­cada: Maria Gar­cia Bal­dovi, Inde­pen­dent, cat­e­go­ria Sénior-​F, amb un temps de 02:27:02.

12 KM TRAIL

 • Primer clas­si­fi­cat: Cris­t­ian Alvarez Calonge del club «Ser­rano Club Atletismo», cat­e­go­ria Sénior-​M, amb un temps de 00:49:51.
 • Segon clas­si­fi­cat: Toni Perez Gomez del club «Tri­tons Albalat», cat­e­go­ria Veterano-​M, amb un temps de 00:51:21.
 • Ter­cer clas­si­fi­cat: Miguel Angel Marin Apari­cio del club «Tri­fit­ness 31″, cat­e­go­ria Sénior-​M, amb un temps de 00:51:29.

Clas­si­fi­cació femenina:

 • Primera clas­si­fi­cada: Sara Perez Gomez del club «Tri­tons Albalat», cat­e­go­ria Sénior-​F, amb un temps de 01:03:08.
 • Seg­ona clas­si­fi­cada: Sil­via Sar­rion Esteve, del club «Umbría-​la Plana», cat­e­go­ria Sénior-​F, amb un temps de 01:06:03.
 • Ter­cera clas­si­fi­cada: Amparo Tal­ens Pla, del club «Tri­fit­ness 31″, cat­e­go­ria Vet­er­ano, amb un temps de 01:07:15.

Mes infor­ma­ció i fotos del event a la pàgina de Cronorun​ner​.com

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Página 7 de 26

Cal­en­dario Eventos

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Ir arriba