Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

Monument de la Juventud 2016

Si la set­mana pas­sada va estar pre­si­dida per la pre­sentació de les clavarieses i l’exposició del ninot per a votar a l’indultat, esta set­mana cul­mina la festa que tots els anys cele­bren la Filles de Maria i el mon­u­ment de la Joven­tut. A les 20:00 tidrà lloc , des de la plaça Major un pas­sacar­rer acom­pa­ny­ats per la Unió Mis­i­cal El Xúquer de Sumacàrcer, per la banda de música del mon­u­ment i per la colla de dolçain­ers de Sumacàrcer. A con­tin­uació Ofrena de flors a la Mare de Deu.

A les 00:30, organ­itzat per les Filles de María i patroci­nada per l’Ajuntament i les Filles de María, Revetla a la Plaça Major amb l’actuació de l’orquestra «LA PATO».

Ja per al diu­menge a les 12:30 Missa Solemne en honor a la Mare de Déu, a les 20:30 solemne processó amb la imatge de la Purís­sima i a con­tin­uació focs d’artifici i cremà del monument.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

I Trail de Sumacàrcer

El diu­menge 22 de maig es va real­itzar l’I Trail de Sumacàrcer, organ­itzat per Tri­fit­ness 31, Ajun­ta­ment de Sumacàrcer i CTRC (Cir­cuit de Trail la Rib­era i la Canal de Navarrés).

Amb una mag­ní­fica organ­ització i una gran par­tic­i­pació, la prova va començar a les 09:30 hores. L’eixida va ser simultà­nia per a les tres proves, els 21 Km. de Trail, els 12 Km de Trail i la Cam­i­nata de 12 Km, cada una de les proves pel cir­cuit marcat.

Gran esforç el dels par­tic­i­pants, per la duresa del cir­cuit i per la tem­per­atura que pujava grau a grau con­forme avançava el matí. El resul­tat final de les proves va ser el següent:

21 KM TRAIL

 • Primer clas­si­fi­cat: Igna­cio Lorenzo Jimenez del club «Green Power Sports Team», cat­e­go­ria Sénior-​M, amb un temps de 01:39:59.
 • Segon clas­si­fi­cat: Ricardo Mar­tinez Sam­pere del club «Tri­fit­ness 31″, cat­e­go­ria Veterano-​M, amb un temps de 01:41:20.
 • Ter­cer clas­si­fi­cat: Rafael Mur­cia Mar­tinez del club «Tri­fit­ness 31″, cat­e­go­ria Veterano-​M, amb un temps de 01:41:25.

Clas­si­fi­cació femenina:

 • Primera clas­si­fi­cada: Maria Bel­tran Toledo del club «S.m. S.d. La Lle­bre De Simat», cat­e­go­ria Sénior-​F, amb un temps de 02:08:52.
 • Seg­ona clas­si­fi­cada: Maite Gal­bis Clemente, Inde­pen­dent, cat­e­go­ria Sénior-​F, amb un temps de 02:23:14.
 • Ter­cera clas­si­fi­cada: Maria Gar­cia Bal­dovi, Inde­pen­dent, cat­e­go­ria Sénior-​F, amb un temps de 02:27:02.

12 KM TRAIL

 • Primer clas­si­fi­cat: Cris­t­ian Alvarez Calonge del club «Ser­rano Club Atletismo», cat­e­go­ria Sénior-​M, amb un temps de 00:49:51.
 • Segon clas­si­fi­cat: Toni Perez Gomez del club «Tri­tons Albalat», cat­e­go­ria Veterano-​M, amb un temps de 00:51:21.
 • Ter­cer clas­si­fi­cat: Miguel Angel Marin Apari­cio del club «Tri­fit­ness 31″, cat­e­go­ria Sénior-​M, amb un temps de 00:51:29.

Clas­si­fi­cació femenina:

 • Primera clas­si­fi­cada: Sara Perez Gomez del club «Tri­tons Albalat», cat­e­go­ria Sénior-​F, amb un temps de 01:03:08.
 • Seg­ona clas­si­fi­cada: Sil­via Sar­rion Esteve, del club «Umbría-​la Plana», cat­e­go­ria Sénior-​F, amb un temps de 01:06:03.
 • Ter­cera clas­si­fi­cada: Amparo Tal­ens Pla, del club «Tri­fit­ness 31″, cat­e­go­ria Vet­er­ano, amb un temps de 01:07:15.

Mes infor­ma­ció i fotos del event a la pàgina de Cronorun​ner​.com

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

clavarieses Filles de Maria 2016

El diss­abte 21 de maig va tin­dre lloc la pre­sentació de les clavarieses de les Filles de Maria del 2016. Després del recor­regut de la tuna pels car­rers de la població, arreple­gant a cada una de les clavarieses, van arribar a l’auditori de l’Ajuntament de Sumacàrcer on va ser pre­sen­tada cada una d’elles i els seus acom­pa­nyants. Julio Pons del «Mon­u­ment» va actuar com a man­tenidor, descriv­int a cada una de les clavarieses en les seues facetes mes iden­ti­fica­tives de la seua per­son­al­i­tat. Les paraules del man­tenidor van acon­seguir que l’emoció es vera reflec­tida en elles i en no pocs dels assis­tents. Pos­te­ri­or­ment la Pres­i­denta Maria Pons va agrair a tots els que fan que esta festa siga pos­si­ble i per­dure en la nos­tra història. El cap de set­mana del 28 i 29 de maig con­tin­uarà la festa amb cer­cav­iles, ofrena, orquesta, misa i processó, cul­mi­nant el diu­menge amb la cremà de la falla.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

III Triatlon

Ter­cera prueba de la Liga Tri­fit­ness 31

Modal­i­dades:
Con­tra reloj por equipos
Con­tra reloj Indi­vid­ual (pun­tu­able para Liga Tri­fit­ness 31 y Rank­ing)

Con­tra reloj por pare­jas:
–Mas­culi­nas
–Femeni­nas
–Mix­tas

Nat­a­cion en el Riu Xuquer
Cir­cuito de ciclismo espec­tac­u­lar a una vuelta de 28km
Car­rera a pie por den­tro de la pobla­cion de Sumacarcer.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Página 8 de 26

Cal­en­dario Eventos

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera
 • Un río con madera de ganchero
  Los «maeros» de Antella conducen 5 toneladas de troncos de pino desde el azud de Carcaixent y hasta la presa antellense - El acto rememora la importancia que tuvo el transporte fluvial hace cientos de años

 • Abre en Alzira el primer tanatorio y crematorio para mascotas
  Una joven empresaria realiza ceremonias de despedida para animales y devuelve las cenizas en urnas a sus dueños ? Ofrece un servicio similar al que se da con las personas fallecidas

 • El alcalde de Carcaixent encabezará de nuevo la candidatura de Compromís
  ? Tratará de repetir victoria y será su última legislatura tras «muchos años» en el ayuntamiento
 • España no es una bandera
  Hay personas dispuestas a matar por una bandera, mientras otras tantas la ven como una tela insulsa incapaz de representar la diversidad de la sociedad actual. Se ha podido observar estos días pasados en Almussafes, donde un vecino...
 • cAL DIR NO
  la darrera assemblea del Consorci Ribera-Valldigna va debatre sobre la construcció d'un nou abocador a la Ribera, quelcom urgent perquè generem massa residus sòlids urbans (RSU) i reciclem poc i mal, de forma que els abocadors...

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Ir arriba