Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

Sopar i concert en benefici de l'Ermita

L’Associació d’Amics de l’Ermita organ­itza un sopar benèfic en favor de la recon­struc­ció de l’Ermita el diss­abte 22 d’abril en el local de la soci­etat, després en l’esglèsia tin­drà lloc un con­cert a car­rec dels cors de Paterna «CODA» y «Xúquer» de Sumacàrcer.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Les vis­ites turís­tiques organ­itzades pel Con­sorci de la Rib­era a través del seu pro­grama Entre Comar­ques tin­drà aque­sta set­mana a Llom­bai, Beni­faió i Sumacàrcer com a pro­tag­o­nistes.

A Sumacàrcer s’arribarà diu­menge i es vis­i­tarà el pat­ri­moni arqui­tec­tònic i es farà una ruta fluvial.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Marató fotografic del patrimoni de sumacàrcer

Con­curs fotografic mati­nal organ­itzat per AFO­S­UMA amb premis…de 200€ i una nit a la casa rural» vora el riu». fotografies real­itzades el mateix dia per un recor­regut (casc antic del poble).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

apadrina-un-valencia
ipone-284
coro-de-la-generalitat-valenciana-770x419
16832031102120957659693661840287422852226810n
popscorn03
254065logoslide-enero-melomans-licencia-para-cantar-teatro-flumenclaim
dot-alfredo-company-3

L’Ajuntament informa que ja tenim la PRO­GRA­MACIÓ CUL­TURAL per al 2017. Esperem que la dis­fru­teu moltís­sim i no deixeu escapar cap ocasió d’anar al nos­tre Teatre.

- 23 d’abril: Apad­rina un valen­cià. amb Fer­ran Gadea

- 20 de maig: Gènesi. 20é aniver­sari del Grup de Balls Pop­u­lars de les Folies.

- 11 de juny: El sopar dels idiotes. «Una de les mil­lors ver­sions d’una comè­dia que no passa de moda». Joan Car­les Martí, Lev­ante EMV. «Un extra­or­di­nari muntatge, amb molt bon ritme, estu­di­ades situa­cions còmiques, impeca­ble ges­tu­al­i­tat i una labor actoral bril­lan­tís­sima». Nel Diago, Cartel­era Turia.

- 8 de juliol: Cor de la Gen­er­al­i­tat. Una de les mil­lors agru­pa­cions corals del país, visita Sumacàrcer per oferir-​nos el seu reper­tori d’Òpera i Sarsuela.

- 30 d’agost: Assump­ció. L’actriu Lola Moltó inter­preta Assump­ció. Una dóna que no és qui es pen­sava que era, o no vol ser qui és, o més bé no li agrada en qui s’ha convertit.

- 4 de setem­bre: Pops Corn. Maduixa Teatre pre­senta el seu espec­ta­cle «Pop “s Corn», un con­cert musi­cal que comença sent tan sols un joc en par­tic­i­par en una prova de selec­ció per a un con­curs de la ràdio, deriva en una autèn­tica festa-​concert amb una quinzena de cançons i veu en directe . Una sen­zilla i sim­pàtica trama on tot el públic es diver­tirà, can­tarà i bal­larà amb els pro­tag­o­nistes d’aquest nou grup musical.

- 8 d’octubre: 004. Licen­cia per a can­tar. Melo­mans pre­senta 004. Llicèn­cia per can­tar: la pro­posta inde­pen­dent de qua­tre músics valen­cians que en qüestió de mesos con­clouran el Grau Supe­rior de cant repar­tits entre el Con­ser­va­tori Supe­rior de Música Mestre Rodrigo i el Musikene de Sant Sebastià. 004. Llicèn­cia per can­tar, el títol i imatge ja imbueixen l’espectador en un con­text de par­a­digmes del cin­ema i melodies pop­u­lars, embasta amb perí­cia temes de Queen fins Lady Gaga, de Los Secre­tos a Ser­rat, o des Elvis Pres­ley fins Christina Aguil­era, Raphael , David Bis­bal o Tequila.

- 26 de novem­bre: Recital de Sar­suela. A l’Auditori municipàl tinrà lloc este recital per als amants del gen­ero chico.

- 23 de desem­bre:DOT”. DOT és un sor­pre­nent espec­ta­cle en què dansa, teatre, música i noves tec­nolo­gies es com­bi­nen per oferir un tren­ca­closques màgic en el qual tot és pos­si­ble. El 2015, DOT acon­segueix el premi MAX com a mil­lor espec­ta­cle infantil.

Tota l’informació a http://​www​.sumacarcer​.es

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Página 3 de 26

Cal­en­dario Eventos

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera
 • Un río con madera de ganchero
  Los «maeros» de Antella conducen 5 toneladas de troncos de pino desde el azud de Carcaixent y hasta la presa antellense - El acto rememora la importancia que tuvo el transporte fluvial hace cientos de años

 • Abre en Alzira el primer tanatorio y crematorio para mascotas
  Una joven empresaria realiza ceremonias de despedida para animales y devuelve las cenizas en urnas a sus dueños ? Ofrece un servicio similar al que se da con las personas fallecidas

 • El alcalde de Carcaixent encabezará de nuevo la candidatura de Compromís
  ? Tratará de repetir victoria y será su última legislatura tras «muchos años» en el ayuntamiento
 • España no es una bandera
  Hay personas dispuestas a matar por una bandera, mientras otras tantas la ven como una tela insulsa incapaz de representar la diversidad de la sociedad actual. Se ha podido observar estos días pasados en Almussafes, donde un vecino...
 • cAL DIR NO
  la darrera assemblea del Consorci Ribera-Valldigna va debatre sobre la construcció d'un nou abocador a la Ribera, quelcom urgent perquè generem massa residus sòlids urbans (RSU) i reciclem poc i mal, de forma que els abocadors...

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Ir arriba